دسته‌ها
اخبار مهم

جدول دروس شبکه آموزش تلویزیونی روز شنبه ۵ مهر ماه اعلام شد

** روز شنبه ۵ مهر

شبکه ‌آموز ش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ استاندارد نقاشی چهره – پایه ۱۱- رشته چهره سازی- شاخه کار ودانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه – پایه ۱۰ – درس طراحی دوخت – شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده – پایه ١٢ -رشته مدیریت خانواده – شاخه کار ودانش

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ الزامات محیط کار – پایه ١٠- مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠نوآوری و کارآفرینی- پایه١١- مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

** پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

**متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ نگارش -نقشه نوشتن پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ نگارش -طراحی و نقشه ذهنی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ نگارش – ذهن نظامند و پرورده پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :آموزش مجازی- چرخه تدریس مجازی قسمت دوم (آموزش معلمان)

** متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳ پایه١٢- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ فیزیک ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

** شنبه۵ مهرشبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها .

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

………………………….

شنبه ۵ مهر شبکه قران و معارف اسلامی.

ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.

ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *